CYX19-32 series oil injection core pressure sensor
2020年5月13日

CYX12 series oil injection core pressure sensor

CYX12 xìliè zhùyóu xīn tǐ yālì chuángǎnqì xuǎnyòng guójì xiānjìn de gāo wěndìng, gāo jīngdù guī yālì xīnpiàn, cǎiyòng yìnglì yōuhuà shèjì de shāojié zuò, tōngguò tiē piàn, jīn sī jiàn hé, mó piàn hànjiē, gāo zhēnkōng zhùyóu, yālì xúnhuán qù yìnglì, gāowēn lǎo liàn, wēndù bǔcháng děng gōngyì shēngchǎn. Chǎnpǐn jùyǒu jí hǎo de wěndìng xìng hé yōuliáng dì xìngnéng.

 

下载英文.png